People&Countries

Болгария

 

форум
объявления
блоги
города
продается авто
страховка для ВНЖ

Португалия

 

форум
новости
статьи
города
эмиграция

компании

Италия

 

форум
новости
объявления
блоги
статьи
фото

Все страны

 

Германия
США
Франция
Чехия
Россия
Украина

Автор: Jane

[ПМЖ, ВНЖ] Пенсия в Болгарии

 
Лариса
Посты
500
Город
Бургас
Откуда
С нами с
5.1.2012
Был(а)
2.4.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 111 раз
 • Поблагодарил 381 раз
Опубликовано 23.9.2012 11:15:57 Показать все сообщения
добавил Jane в 23-9-2012 11:08
9 l3 A& N3 k+ x$ _  U+ gВот что мне написали по поводу Украинской пенсии
2 t" O. `, f$ h& O* T7 HСам ...
" d3 I7 s' K  f" z; Q# k  X7 ?
Спасибо.Попробую.
Лариса
Посты
500
Город
Бургас
Откуда
С нами с
5.1.2012
Был(а)
2.4.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 111 раз
 • Поблагодарил 381 раз
Опубликовано 23.9.2012 11:30:39 Показать все сообщения
добавил Jane в 23-9-2012 11:08
; K+ `5 ~' C& q- t- Q( Y( }Вот что мне написали по поводу Украинской пенсии 5 T% l" ?2 J' U: c  h- `/ F
Сам ...

0 O1 l! ]0 {2 k- v+ PИ ещё,если можно,дайте ссылку.
Евгения
Посты
4601
Город
Казанлак
Откуда
С нами с
3.7.2011
Был(а)
18.2.2016

Старожил форума

 • Поблагодарили 24 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 23.9.2012 14:33:17 Показать все сообщения
добавил larkovan в 23-9-2012 10:30
4 v/ q% Z' J, ]9 r, W, d1 ?. {И ещё,если можно,дайте ссылку.

4 p* }( N- Q. [+ A( M0 L  RДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 5 \8 J# \# q  j1 I' i& R0 a% `( }
Ратифициран със закон, приет от 39-о Народно събрание на 28.11.2001 г. - ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г. Издаден от Министерството на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., в сила от 1.04.2003 г.
/ S, Z( A3 `- E7 gРепублика България и Украйна, наричани по-долу "договарящи страни",6 ?. f  p1 l2 m7 l2 y* R9 d
в желанието си да развиват сътрудничеството в областта на социалното осигуряване,
' J# K8 f  N0 c. v& F# ^: ]се споразумяха за следното:  a5 d, U% f4 G. A' |" c
Част I 8 [; D9 U7 R9 z/ Y' A
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, _; }* `3 A/ h* i
Член 13 L4 N* _  P) _+ d; W0 Y+ ]
(1) За целите на този договор следните понятия означават:
& \0 C' O. q, t; y; x1. "законодателство": закони и други нормативни актове на договарящите страни, които се отнасят до областите на социалното осигуряване, посочени в член 2, алинея 1 на този договор;
- P: {8 r( g" r5 P. `+ L2. "компетентен орган":* n4 g& s6 a; I% \
в Република България - министърът, министрите или друг орган, в чиито компетенции влизат областите на социалното осигуряване, споменати в член 2, алинея 1 на този договор;# T# O1 @, ~' P6 E
в Украйна - Министерството на труда и социалната политика;% G& ^2 D, A0 z3 w/ i  r' x
3. "компетентна институция": органът, упълномощен с изпълнението на задълженията по този договор;
) A0 G0 t* V* x# b  V+ E4. "гражданин": лице, определено като такова съгласно законодателството на всяка от договарящите страни;
" |  ~( Z6 w9 g3 M; ~, z2 Z1 C5. "пребиваване": постоянно или временно пребиваване на лица, определено като такова съгласно законодателството на договарящите страни;
4 w3 U" P. Q% N. Z0 B6. "лице (правоимащо лице)": гражданин, който се подчинява на законодателството за социално осигуряване на договарящите страни;' S) Q% r+ ?- K) e) L
7. "заето лице": лице в трудово правоотношение; лице, което извършва самостоятелна дейност за своя сметка, и лица, които се приемат за такива, съгласно законодателството на всяка договаряща страна;( N: I0 e8 D( G8 F% d
8. "осигурителен (трудов) стаж": периоди, за които са плащани осигурителни вноски в държавното обществено осигуряване, период на трудово правоотношение или самостоятелна трудова дейност, определени или признати като такива от законодателството, в съответствие с което са придобити, както и други периоди, приравнени на осигурителен (трудов) стаж, съгласно законодателството на всяка от договарящите страни;+ P% ~8 |/ F; Q6 q  g. C# V% L1 R
9. "пенсия и парични обезщетения": парични плащания, включително всичките им части, увеличения и доплащания, предвидени в законодателството на двете договарящи страни;  g' w$ K# U$ F5 K' }5 B
10. "обезщетения за вреди": парични плащания, предоставяни на работник от социалното осигуряване за обезщетение за вреди, причинени вследствие на трудова злополука, професионална болест или друго увреждане на здравето, свързано с изпълнението на трудовите задължения, а в случай на смърт, предоставяни на лица, които имат право на обезщетение за вреди, в съответствие със законодателството на всяка от договарящите страни;$ ?% Y5 p  V  B9 x
11. "член на семейство": лице, определено или признато за такова съгласно законодателството, в съответствие с което се отпускат и изплащат пенсии и парични обезщетения;- y/ C% c- S" A5 i7 @4 O* w
12. "работодател": юридическо или физическо лице, определено или признато за такова съгласно законодателството на всяка от договарящите страни.
4 E2 u0 J- j  l" @1 |(2) Останалите понятия в този договор имат значението, което им се придава съгласно законодателството на всяка от договарящите страни.! Z# }" M. \$ y# f
Член 2+ W3 Y* |# z4 J, S" n6 Y- E5 E, j
(1) Този договор се отнася за следните области на социалното осигуряване:
8 p: Q# |* D- L2 W  ?1. в Република България:
; f1 [1 t2 j+ w% G- обезщетение при временна неработоспособност и майчинство;
3 X! g- ?8 P% L, J: M) C" [, }' ~* k- пенсия за осигурителен стаж и възраст;' O/ m0 I2 e1 e) R: p- F0 f& n1 L
- пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
: _5 M& t, F. h! T' T- пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест;! s4 V* _, C% @- a1 T
- наследствени пенсии;" Q5 O- |; `! e- f6 d7 ?
- обезщетения при безработица;& K$ p) W& j" x; V/ H1 W
- помощ при смърт.0 t& S+ ^* Q, [& W& ?
2. в Украйна:. z! ?0 K) j* j! O- |
- обезщетения за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане, при раждане на дете и грижа за него;
+ \# m1 {! k  m6 u- пенсия за възраст;
5 A$ U" A$ G# |+ B" L3 k& V- пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
8 i/ h/ k2 H( ~  R* j8 b. d- пенсия за прослужено време;! `6 a1 W' T9 [
- наследствени пенсии;6 N; l4 v+ `) Z; y! a+ a* r
- пенсия и обезщетения за вреда, причинена на работника вследствие на нещастен случай в производството, професионална болест или друго увреждане на здравето, свързани с изпълнението от работника на трудовите му задължения, както и в случай на смърт по тези причини;6 F) u- A9 k* ^, s, w
- парични обезщетения за семейства с деца;, _0 {/ }  p: R; y0 Q8 }
- обезщетения при безработица;& i# ^* u$ V% b2 \* I8 I: _
- помощ за погребение.- v4 b  h; c3 S) g6 `! [3 C# W
(2) Този договор се прилага и във връзка с всички закони и други нормативни актове, които изменят или допълват законодателството, регулиращо областите на социалното осигуряване, посочени в алинея 1 на този член. Този договор не се отнася за нормативните актове, въвеждащи нови области на социалното осигуряване, ако в международните договори между договарящите страни не е предвидено друго.& g$ a4 c# o; f# V
(3) Разпоредбите на този договор не засягат правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от сключените от всяка от тях международни споразумения с трети държави, отнасящи се до социалното осигуряване.$ t* J) F4 Y7 `& R" @: L
Член 30 ^. x& j% ~# f3 C# {9 ]( _5 ^
Този договор се прилага спрямо:
5 q4 W4 c) z' V9 X4 M  C1. правоимащите лица, пребиваващи на територията на една от договарящите страни, които се подчиняват или са били подчинени на законодателството на едната или и на двете договарящи страни;6 c& w# q* v% \5 q% I
2. други лица, чиито права произтичат от правата на лицата, посочени в точка 1 на този член.
; [- m! n1 ?5 K" cЧлен 4
7 H# b9 F  Y: v9 \. ^; W. z2 R" c% IВсяка договаряща страна предоставя на своя територия на гражданите на другата договаряща страна еднакви права като на собствените си граждани в областта на социалното осигуряване съгласно член 2 на този договор.
$ H: }* q' f2 P1 |) N5 ~Член 50 @& T- h; f- k
(1) Пенсии и парични обезщетения, отпуснати по законодателството на едната договаряща страна, не могат да бъдат намалявани, спирани или прекратявани, както и не може да бъде отказано отпускане на пенсия или парично обезщетение, на които лицето има право съгласно законодателството на една от договарящите страни, по причина, че това лице пребивава на територията на другата договаряща страна.6 G) |8 l: z+ L! P
(2) Алинея 1 на този член не се прилага при обезщетения за безработица и помощ при смърт, предвидени в член 17 и 18 на този договор.+ C8 g: ?" J6 b* ~
Част II
* K+ Q* A# o( l" b8 ~( xПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
) m# I2 z& `0 F  QЧлен 6
. C& }& n8 @) i( Y(1) Спрямо заетите лица се прилага законодателството на тази договаряща страна, на чиято територия те извършват трудова дейност, независимо от мястото на пребиваване, доколкото в член 7 на този договор не се предвижда друго.) u) c0 k9 W. V
(2) Спрямо лицата, извършващи самостоятелна дейност, с постоянно пребиваване на територията на едната договаряща страна, които осъществяват трудова дейност на територията на двете договарящи страни, се прилага законодателството на договарящата страна, в която тези лица пребивават постоянно.) r7 x0 b: t7 @( C* h1 R
Член 7" n; `0 b- M" I* d* }
(1) Лицата, работещи по трудово правоотношение на територията на едната договаряща страна и командировани от работодателя си на територията на другата договаряща страна да извършват дейност в полза на този работодател, продължават да се подчиняват на законодателството на първата договаряща страна, при условие че срокът на командировката не надвишава двадесет и четири месеца.
" O6 \: Z* J, F( S' a" ?$ G4 t& I5 m(2) Държавните служители и приравнените към тях лица, изпратени от държавните органи на едната договаряща страна на територията на другата договаряща страна, се подчиняват на законодателството на първата договаряща страна.
* M7 F$ g6 H" C2 {! `: L(3) Лицата, наети в предприятие за автомобилен, железопътен или въздушен транспорт, извършващо международни превози на територията на двете договарящи страни, се подчиняват на законодателството на договарящата страна, на територията на която е регистрирано съответното предприятие.
# H2 G# _! D; _(4) Членовете на екипажа на кораб, както и други лица, наети на борда на кораба, се подчиняват на законодателството на договарящата страна, под чийто флаг плава корабът.4 k: ^' R2 g0 L/ ?. o% j
(5) Спрямо сътрудниците на дипломатическите представителства и членовете на консулствата на договарящите страни се прилагат разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г. и на Виенската конвенция за консулските отношения от 24 април 1963 г.' @2 T/ |! p% Y3 L/ r) b) z" M
(6) Спрямо лицата, наети по трудов договор в дипломатическите представителства или консулствата, се прилага законодателството на договарящата страна, на чиято територия пребивават постоянно. Лицата, споменати в предходното изречение, могат да изберат да се подчиняват на законодателството на договарящата страна, на която принадлежи дипломатическото представителство или консулство, при условие че са граждани на тази договаряща страна. Това право на избор може да бъде осъществено в срок три месеца от деня на назначаването им.
5 g" Z9 u0 @# v4 |$ g9 Z! E. BЧаст III $ D  n- ~& u& q
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ7 L" R) G; V' n7 H+ X/ R0 z/ G. [' ^
Раздел 1
  [2 p; D5 u8 X4 ], B" uОбезщетения за временна неработоспособност и майчинство
2 T+ A! E) j& u! E" BЧлен 8
  A. t4 }5 ^4 F- p+ MАко съгласно законодателството на едната договаряща страна придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетение за временна неработоспособност или майчинство се обуславя от придобиването на определен осигурителен (трудов) стаж, компетентната институция на тази договаряща страна взима предвид, ако това е необходимо, и осигурителния (трудов) стаж, придобит съгласно законодателството на другата договаряща страна, при условие че тези стажове не съвпадат по време.
- x2 h+ @. j1 a; d% R! WЧлен 94 e: O% E4 O6 m
На лица, придобили право на обезщетение за временна неработоспособност или майчинство съгласно законодателството на едната договаряща страна, които временно пребивават на територията на другата договаряща страна, обезщетенията продължават да се изплащат от компетентната институция на първата договаряща страна в съответствие със собственото й законодателство и само на нейна територия.1 e1 s, ^4 p0 d
Раздел 2
4 m, g) Y3 d: ^. G! gПенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за осигурителен стаж и възраст и наследствени пенсии
& ^6 y8 E1 C' o$ x& Y0 ?Член 106 ~# A+ A/ i% \5 a6 `' R% Q
(1) Ако съгласно законодателството на едната от договарящите страни правото на пенсия зависи от придобиването на определен осигурителен (трудов) стаж, компетентната институция на тази договаряща страна взема предвид, ако е необходимо, и осигурителния (трудовия) стаж, придобит съгласно законодателството на другата договаряща страна, при условие че тези стажове не съвпадат по време.
, c% v* c9 o( u. J5 m2 x" c(2) Ако законодателството на една от договарящите страни обвързва придобиването на правото на пенсия с наличието на стаж, придобит при упражняването на определена професия или при определена работа, то при отпускането на тази пенсия се взима предвид и стажът, придобит съгласно законодателството на другата договаряща страна при упражняване на същата професия или работа. Ако по този начин не се придобива право на посочената пенсия, този стаж се зачита в съответствие със законодателството на договарящата страна, отпускаща пенсията.# W/ A7 \' d) j1 l9 A$ F( [
Член 11, O$ \) M/ g! V( p) `3 N% k
При прилагането на член 10 на този договор компетентната институция на всяка договаряща страна изчислява и изплаща размер на пенсията само за осигурителния (трудов) стаж, придобит в съответствие със законодателството, което тази компетентна институция прилага.0 x2 U' d2 a5 D2 m8 u+ B- Q: S7 _; t7 o
Член 12* }+ l0 Z- Q/ V/ l! F
(1) Ако общата продължителност на осигурителния (трудовия) стаж, придобит по законодателството на едната договаряща страна, е по-малък от дванадесет месеца и ако въз основа на това не възниква право на пенсия съгласно това законодателство, при отпускане на пенсия този стаж се зачита от компетентната институция на другата договаряща страна.
1 a& q0 I5 N5 ]3 J: a6 H2 m(2) Ако осигурителният (трудовият) стаж, придобит съгласно законодателството на всяка от договарящите страни, е по-малък от дванадесет месеца и не възниква право на пенсия в нито една от тях, целият осигурителен (трудов) стаж се зачита от компетентната институция на онази договаряща страна, съгласно законодателството на която е бил придобит по- дългият период на осигурителния (трудовия) стаж, даващ право на пенсия.
& Q4 F6 H& j$ \: P(3) Ако при прилагането на алинея 2 на този член правото на пенсия възниква съгласно законодателството и на двете договарящи страни, целият стаж се зачита, пенсията се отпуска и изплаща от компетентната институция на договарящата страна, съгласно законодателството на която е придобит по- дългият осигурителен трудов стаж.
% b, O  E# W8 v: [Член 13- ]: |( d& f4 i' C# E
Ако лице, получаващо пенсия от един вид съгласно законодателството на двете договарящи страни, придобие право на пенсия от друг вид съгласно законодателството само на едната договаряща страна и въз основа на подадено от него заявление започне изплащането на новия вид пенсия, компетентната институция на другата договаряща страна продължава да изплаща първоначално определената от нея пенсия.. X& Z' T* @, L8 t+ J6 e
Раздел 3
4 W( s6 d. I! R; xСпециални разпоредби. Приложение на законодателството на Украйна) H4 t: R* b9 ~; J! w; \
Член 14
/ S3 o. O: [* E& O9 _6 HТози договор не се отнася за специалните системи за пенсионно осигуряване на военнослужещите и на други лица, пенсионното осигуряване на които не се обхваща от системите на общозадължителното държавно пенсионно осигуряване.
8 U1 i: z9 a/ q* A' iРаздел 4 3 q, H" p/ s2 ^
Пенсии и обезщетение за вреди, причинени на работника при трудова злополука или професионална болест* @. r1 L* }8 {, R# Y  R  R
Член 15
7 w. W, ~0 U5 E% @  \+ D(1) Лична или наследствена пенсия за инвалидност вследствие на трудова злополука или професионална болест се отпуска и изплаща съгласно законодателството на тази договаряща страна, на която е било подчинено лицето по време на настъпване на трудовата злополука или по времето, когато за последен път е извършвало дейност, вследствие на която е възникнала професионалната болест.( y: A" L1 i  G& S4 R
(2) Обезщетение за вреди вследствие на трудова злополука или професионална болест се предоставя в съответствие със законодателството на всяка от договарящите страни." N; l& O% P! t9 B& x4 K; d& ^1 X
Член 16) v# O6 p. f' t5 U" y
(1) Ако лице, което е получавало или получава пенсия или обезщетение за вреди за професионална болест съгласно законодателството на едната договаряща страна, предяви претенции към компетентната институция на другата договаряща страна за пенсия или обезщетение на вреди поради влошено здравословно състояние, възникнало в резултат на възобновена трудова дейност във вредни за здравето условия в тази договаряща страна, то:6 P( w1 V( q. O0 I; d
1. пенсията или обезщетението за вреди, отпуснати преди влошаване на здравословното състояние, се предоставят и занапред от компетентната институция на първата договаряща страна съгласно нейното законодателство, без оглед на влошаването на заболяването;  U+ i0 ^* c- I: o6 q% ]
2. компетентната институция на другата договаряща страна предоставя пенсия или обезщетение за вреди в размер на разликата между плащането, полагащо се след влошаване на здравословното състояние, и плащането, което би била задължена да предостави съгласно собственото си законодателство преди влошаването на заболяването.
; s/ O4 C- r6 C8 J(2) В случай че лице, което получава или е получавало пенсия или обезщетение за вреди съгласно законодателството на едната договаряща страна и което не е осъществявало трудова дейност на територията на другата договаряща страна, която би могла да предизвика или да влоши заболяването, предяви претенции за пенсия или обезщетение за вреди поради влошено здравословно състояние към компетентната институция на втората договаряща страна, то компетентната институция на първата договаряща страна поема допълнителните разходи по изплащаната пенсия или обезщетение за вреда, свързани с влошаването на здравословното състояние, съгласно разпоредбите на прилаганото от нея законодателство.
  n' ~" o, B) S/ o2 g9 ~# JРаздел 5
% }# f% U4 x' y' q* w& X2 p# H% ]2 dОбезщетения при безработица/ o% c- B; C6 L" q
Член 17
' x$ W2 P- ^; _" y! X$ {(1) Ако съгласно законодателството на едната договаряща страна правото на обезщетение за безработица и срокът на изплащане на обезщетението зависят от придобиването на определен осигурителен (трудов) стаж, компетентната институция на тази договаряща страна взема предвид, ако е необходимо, и осигурителния (трудовия) стаж, придобит според законодателството на другата договаряща страна, в случай че периодите на осигурителен (трудов) стаж не съвпадат по време.+ h! T! {2 g/ Q; l
(2) Обезщетението при безработица се предоставя съгласно законодателството и за сметка на договарящата страна, на чиято територия пребивава лицето.
4 \5 C& u' w8 N8 i9 F! n% qРаздел 6
+ S8 G2 Q* z) F+ a7 q9 ]Помощ при смърт
, T: ]  F8 D, v2 w. s/ a3 cЧлен 187 [/ M8 \5 Y( \/ k3 O( E
Правото на помощ при смърт се определя и изплащането се извършва съгласно законодателството на всяка от договарящите страни.. a7 u) d1 u$ q0 d5 ]
Част IV $ O7 G6 e( O4 V$ j# o! r: ~2 L
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ4 H; ]  E* `- A# m
Член 19
5 J1 T5 ^4 C. C. dКомпетентните органи на двете договарящи страни:' Y4 W" l# G3 b
1. се договарят по процедурните въпроси за прилагане на този договор чрез подписване на отделно споразумение;
, w; W, w' y5 g% b. W% z2. взаимно си оказват административна и правна помощ по прилагането и изпълнението на този договор, а също така си предоставят информация за измененията в законодателството;
) [) F. U8 r2 K3. определят компетентните институции, които ще взаимодействат при прилагането и изпълнението на този договор.9 f4 e1 Y) p' V5 Y! w
Член 20  s) D! E# ^+ q) R0 v
Документите, необходими за прилагането на този договор, издадени и заверени по установения ред от компетентните органи или компетентните институции на едната договаряща страна, се приемат от компетентните органи или компетентните институции на другата договаряща страна без легализация.2 n* o; ~4 _/ S+ b% Q' j' P
Член 21! q) |# {. t3 c/ R" A, G8 s5 ?8 d
(1) Заявления, декларации или жалби, подадени до компетентната институция или друг орган на едната договаряща страна, с оглед прилагането на този договор, се смятат за заявления, декларации или жалби, подадени до компетентната институция или друг орган на другата договаряща страна.$ ?1 `7 U) L5 w, b3 z
(2) Заявления, декларации и жалби, които трябва да бъдат подадени в определен срок, предвиден от законодателството на едната договаряща страна, в компетентната институция на тази договаряща страна, при спазване на този срок, се считат за подадени в същия срок в компетентната институция на другата договаряща страна.
! U& @/ t3 r. ?$ _8 {% \  t! a$ S# T(3) Всяка информация за лицата, която се изпраща от компетентните органи или компетентните институции на едната договаряща страна на компетентните органи или компетентните институции на другата договаряща страна, е конфиденциална и може да се използва само във връзка с прилагането на този договор.
5 a4 j1 e8 B9 m9 P  M# T(4) При прилагането на този договор компетентните органи и компетентните институции на договарящите страни си предоставят взаимно безплатна административна помощ.
4 f7 y4 z- ~- U" R. a(5) Компетентните институции на едната договаряща страна не могат да отхвърлят молби и други подадени документи поради това, че са написани на официалния език на другата договаряща страна.6 u3 X! U" W& H, A( H
Член 223 @- i) g# v4 }# j. I; t
Освобождаването от такси или намаляването им, определени от законодателството на едната договаряща страна за документи, които се представят съгласно това законодателство, важи също за съответните документи, които се изискват съгласно законодателството на другата договаряща страна при изпълнението на този договор.8 z% a5 c. q! _' C; Q2 \
Член 23
' G& t) z  Z: r; x& g6 d, RМедицинското освидетелстване и преосвидетелстване, свързани с оценка на степента и причината на инвалидност, както и на степента на загубена работоспособност, които се изискват от законодателството на едната договаряща страна, отнасящи се за лица, пребиваващи на територията на другата договаряща страна, по искане на компетентната институция, прилагаща това законодателство, се извършват от компетентната институция на договарящата страна, в която пребивава лицето. Взаимно възстановяване на разходи за предоставените услуги не се извършва.9 d4 j2 e# J0 L  p1 l
Член 24
) F$ i9 t2 D5 R(1) Размерът на плащанията, които компетентната институция на едната договаряща страна е задължена да изплати на правоимащото лице, пребиваващо на територията на другата договаряща страна, се изразява в паричната единица на договарящата страна, която извършва плащането.$ Y$ v' H$ X$ ]. _- E" w
(2) Преводите на паричните плащания на територията на другата договаряща страна, произтичащи от изпълнението на този договор, се осъществяват в конвертируема валута по споразумение между двете договарящи страни.5 [& ?& ~6 F) t8 `
(3) Разходите, свързани с преводите на парични плащания на лица, пребиваващи на територията на другата договаряща страна, се поемат от компетентната институция на договарящата страна, извършваща плащането.
& g! l% c7 }; J% NЧлен 25* u( Q9 @1 l& T0 t# E
Ако пенсионер се пресели от територията на едната договаряща страна на територията на другата договаряща страна след влизане в сила на този договор, получаваните от него пенсии продължава да изплаща договарящата страна, от която се е преселило лицето, по реда, установен с този договор.' l" ~  ?, ]$ I% B% m
Член 266 L. v3 f- L) N8 s0 [* D
(1) В случай на възникване на спорове при прилагането или изпълнението на този договор те се решават чрез преговори и консултации между компетентните органи на договарящите страни.
. ]; I! z) K! ^9 L! G! A( t8 P(2) Ако спорът, възникнал между договарящите страни, не може да бъде решен по този начин, по искане на едната или на двете договарящи страни случаят се отнася до арбитражен съд, чийто състав и процедурни правила се определят по споразумение между компетентните органи на двете договарящи страни.- v8 X  f) C$ F# |
Част V
% v- P3 L+ _7 o, W- WЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ7 B' P) D% T% G# N' X
Член 27
* t" L: |* |( I% f(1) Пенсии или други парични плащания, отпуснати преди влизането в сила на този договор, не се преразглеждат.
. z- J  @& G, ^9 Z/ _6 A: r# q! k- l(2) За определяне на правото на плащания съгласно този договор се взема предвид и осигурителният (трудовият) стаж, придобит на територията на двете договарящи страни преди влизането в сила на този договор.
' h. H8 h( P$ S1 V2 i  R- p5 ?Член 28) g) e' F1 B0 X4 C0 z
(1) Този договор подлежи на ратификация.7 w+ }, p) D: ?4 M% O0 c3 F
(2) Договорът влиза в сила от първия ден на третия месец, следващ месеца на размяна на ратификационните документи." _/ W) t0 d% h, f) F1 S# t
(3) От деня на влизане в сила на този договор в отношенията между Република България и Украйна прекратява действието си Спогодбата между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване, сключена в София на 11 декември 1959 г.+ ~1 J; N$ a) p5 o5 w! |7 Y' l
Член 29
. D) v5 z5 B6 h(1) Тази договор се сключва за неопределен срок.
4 ]9 J0 [8 u  ?- Q4 x5 K(2) По взаимно съгласие на договарящите страни в този договор могат да бъдат внасяни изменения и допълнения, които се оформят като отделни протоколи, представляващи неразделна част от този договор.
/ D5 b6 i/ B) ?6 C: K$ o+ R* N(3) Всяка договаряща страна може да денонсира този договор, като уведоми писмено, по дипломатически път другата договаряща страна за това. Действието на договора се прекратява след изтичане на 6 месеца от датата на получаване на писменото уведомление за денонсирането от другата договаряща страна.4 H- G: S- E% p1 U
(4) При денонсиране на този договор всички права, придобити в съответствие с неговите разпоредби, се запазват.
1 ~3 H- `9 E: h" h. A0 E# ?" U! s  r% z4 F  g+ W( B) `+ f* `
Съставен в София на 4 септември 2001 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български, украински и руски език, като всички текстове са автентични.  В случай на разногласия при прилагането на разпоредбите на този договор меродавен ще бъде руският текст.$ O) K+ z/ Y6 S/ d3 v! J

, d4 e6 |+ j" {! w  G
Лариса
Посты
500
Город
Бургас
Откуда
С нами с
5.1.2012
Был(а)
2.4.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 111 раз
 • Поблагодарил 381 раз
Опубликовано 23.9.2012 14:51:13 Показать все сообщения
Спасибо,но чтобы это понять,нужно быть юристом и в совершенстве владеть болгарским.У меня ни того,ни другого.К большому сожалению.
Евгения
Посты
4601
Город
Казанлак
Откуда
С нами с
3.7.2011
Был(а)
18.2.2016

Старожил форума

 • Поблагодарили 24 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 23.9.2012 17:25:48 Показать все сообщения
добавил larkovan в 23-9-2012 13:51 & c# Y3 x) x) L, {. s
Спасибо,но чтобы это понять,нужно быть юристом и в сове ...

* O8 y# i6 Q  nВ случае выезда в Эстонию, Латвию, Литву, а также Болгарию, Испанию, Словакию, Чехию пенсия, которую Вы получали на Украине до выезда на ПМЖ, по Вашему заявлению может быть выплачена за 6 месяцев вперед, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.( L7 u# v3 M8 ^# i  ~/ [( R, ?

& M: y  ^- X4 [' NПосле переезда Вам необходимо обратиться в территориальный орган по назначению пенсии с заявлением о переводе Вам пенсии, назначенной в Украине. В заявлении необходимо казать название органа Пенсионного фонда в Украине, в котором Вы находились на учете перед выездом на ПМЖ. Это заявление вместе с документами, подтверждающими Вашу регистрацию по новому месту проживания, отправляется в Пенсионный фонд Украины (01014, Киев-14, ул.Бастионная, 9), который принимает решение о перечислении Вам пенсии. При этом необходимо придерживаться требования относительно уведомления "о нахождении в живых лица, которое получает пенсию" по образцу бланка, который будет отправляться Пенсионным фондом ежегодно для его заполнения и возврата в адрес фонда.) y* U) K* u" J! Y% P$ i: A+ m

% p$ a$ s# ^6 ]- fТо есть в любом случае, Вам надо обратится в НОИ.
Лариса
Посты
500
Город
Бургас
Откуда
С нами с
5.1.2012
Был(а)
2.4.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 111 раз
 • Поблагодарил 381 раз
Опубликовано 23.9.2012 19:12:41 Показать все сообщения
Всё понятно.А как быть с гражданством?Мне не нужно получать болгарское гражданство?В Украине двойное гражданство запрещено.Если я откажусь от украинского гражданства в пользу болгарского,то и в пенсии мне Украина откажет.Правильно я понимаю?А ведь в Украине мною отработано 34года.Согласно новой украинской пенсионной реформе,на пенсию женщины будут уходить в 60лет.Мне сейчас 51год.До пенсии ещё 9лет и отработаю я их,скорее всего,в Болгарии.Здесь писала одна женщина,что за 9 отработанных лет в Болгарии ей начислили пенсию в размере 47левов,кажется.Меня ожидает то же самое?
Евгения
Посты
4601
Город
Казанлак
Откуда
С нами с
3.7.2011
Был(а)
18.2.2016

Старожил форума

 • Поблагодарили 24 раз
 • Поблагодарил 0 раз
 Автор| Опубликовано 23.9.2012 21:02:01 Показать все сообщения
добавил larkovan в 23-9-2012 18:12
6 m! q" {5 D% U6 h$ j9 IВсё понятно.А как быть с гражданством?Мне не нужно полу ...
3 m4 }- w0 {: U, I/ {7 h
Принимать или нет гражданство - решать Вам. На получение пенсии это не повлияет, так как у Вас есть украинский стаж и за него Вы будете получать пенсию. Насчет Болгарии, и размера пенсии, то на пенсию в Болгарии будете уходить по БГ законодательству. И сколько к тому будет времени пенсия - не известно.
Лариса
Посты
500
Город
Бургас
Откуда
С нами с
5.1.2012
Был(а)
2.4.2019

Старожил форума

 • Поблагодарили 111 раз
 • Поблагодарил 381 раз
Опубликовано 23.9.2012 21:30:43 Показать все сообщения
добавил Jane в 23-9-2012 22:02
) [+ S0 Q5 B) A( ^4 j6 UПринимать или нет гражданство - решать Вам. На получен ...

# _8 j# E+ ~* W: P0 y7 ]Большое спасибо за консультацию.Мне нравится этот сайт.Много полезного для себя здесь нашла.
Нина
Димитрова
Посты
5
Город
Пловдив
Откуда
С нами с
10.8.2012
Был(а)
9.10.2012
 • Поблагодарили 0 раз
 • Поблагодарил 0 раз
Опубликовано 24.9.2012 12:04:52 Показать все сообщения
добавил Данька в 22-9-2012 18:10
/ @3 M& Q% x" @' H+ U; p2 QДобрый вечер всем!Я живу в Болгарии с 1993 года.Муж болга ...

- s( I% y3 x+ n" C5 w$ QПри переводе за границу,да. В прошлый квартал евро вырос,пенсия за квартал пришла меньше.В этом квартале я получила на 200 лв больше.так как курс евро снизился.А гражданство я не приняла болгарское,все по той же причине,Первое,что душа у меня осталась РУССКАЯ, ...Второе,пенсия пропадет в России,если гражданство русское я потеряю.Нет смысла,зачем  дарить пенсию какому-то дяде или тете,которые и так на нас нажились...

Комментировать

Нина, пенсия при смене гражданства не потеряется :)  Опубликовано 24.9.2012 12:13
Нина
Димитрова
Посты
5
Город
Пловдив
Откуда
С нами с
10.8.2012
Был(а)
9.10.2012
 • Поблагодарили 0 раз
 • Поблагодарил 0 раз
Опубликовано 24.9.2012 12:10:41 Показать все сообщения
добавил larkovan в 23-9-2012 20:12 5 f* \' A' v! Y# Z; ]6 M
Всё понятно.А как быть с гражданством?Мне не нужно полу ...

% Y1 j# |1 B. L1 D; X$ oКак я думаю,так Вам не нужно терять украинское гражданство.зачем?....Пенсия украинскоя у Вас будет больше болгарской.Та женщина....это я.......за 9 лет и 8 месяцев работы в Болгарии я получила 46 лв с копейками,даже нет 47 ....На мой вопрос чиновничке от НОИ..почему такая а не минималка-135лв,кажется так,ведь в России имеешь 7 лет стажа и получишь минимальную пенсию......Мне ответили- вот езжай в Россию и там получай...хамы.Не делайте ошибки.А моя знакомая из Асеновграда вобще за 10 лет стажа в БГ  получила 29 лв.......Слов нет.
Новые темы на форуме о жизни в Болгарии

GMT+3, 19.4.2019 11:15 , Processed in 0.595862 second(s), 103 queries , Gzip On.

Вернуться к началу